Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej

 

Nawigacja

 • Konkurs recytatorski w Górnej!

  W dniu 20.03.2015 w szkole w Lipnicy Górnej odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu recytatorskiego. Wzięło w nim udział kilkunastu młodych recytatorów z klas I-III. Wiersze były ciekawe, urozmaicone w formie, o tematyce wiosennej. Przygotowanie pamięciowe wszystkich wykonawców było wzorowe. Dlatego też jury konkursu w składzie: p. dyrektor Danuta Szot, p. Elżbieta Czauderna, p. Bogdan Struzik mieli nie lada kłopot z wytypowaniem zwycięzców i kierowali się w swoim werdykcie takimi kryteriami, jak wrażenie artystyczne i artykulacja głosowa.

  A oto ostateczne wyniki:

  W kategorii klas pierwszych:1.Michał Gaża, 2. Dominika Wojdak, 3. Justyna Paprota
  W kategorii klas drugich: 1. Żaneta Włudyka, 2. Gabriela Borek, 3. Emilia Horyń
  W kategorii klas trzecich: 1.Eryk Zięć,2.Klaudia Trojan, 3.Natalia Piś

  Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a laureaci nagrody książkowe. Gratulujemy wszystkim wykonawcom bez wyjątku. Konkursowi towarzyszyła piękna wiosenna dekoracja, wszyscy występujący posiadali rekwizyty nawiązujące do tematyki wierszy a w przerwach między recytacjami całe klasy śpiewały w barwnych przebraniach piosenki z Wiosną w tle. 

  Nauczyciele i organizatorzy konkursu w Lipnicy Górnej.

  Można się o tym wszystkim przekonać oglądając zdjęcia w naszym Albumie fotograficznym. Zapraszamy!

 • Powiatowy Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty!

  Sprawozdanie z przebiegu konkursu
  „Przegląd technik plastycznych w formach przestrzennych”

  W Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej odbył się powiatowy konkurs plastyczny
   ,,Przegląd technik plastycznych w formach przestrzennych”.

  Do konkursu zgłoszono ponad 40 prac. 24. 03. 2015r. jury w składzie: p. M.Wiśniowska, p.A.Sobczak, p. B.Struzik wyłoniło zwycięzców.

   I -miejsce:

  • Szymon Konieczny

  • Klaudia Marszałek

  • Julia Sikora

  • Karolina Konieczna

  • Aleksandra Bakalarz

  • Oliwia Rysak

  II- miejsce

  • Filip Wołowczyk

  • Wiktor Fąfara

  • Odział Przedszkolny w Lipnicy Dolnej

  III-miejsce

  • Weronika Zdun

  • Małgorzata Kupiec

  • Anna Klimek

  • Natalia Bodek

  • Magdalena Szpil

  • Oliwia Dziedzic
   Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe.

  Organizatorzy: Aleksandra Kępa, Ewa Stachowicz,

  W naszym Albumie fotograficznym znajdziecie zdjęcia wielu nagrodzonych prac.
 • Upragniony Sprawdzian już w środę :)

  Szkolna Instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu

   

  Procedura zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych podczas sprawdzianu
   

  1. 1.kwietnia 2015 roku uczniowie klas VI SP piszący część pierwszą sprawdzianu o godzinie 8.40 zbierają się przed salami egzaminacyjnymi zgodnie z wywieszonymi listami imiennymi na drzwiach. Natomiast piszący drugą część sprawdzianu o godzinie 11.30 również zgodnie z wywieszonymi listami imiennymi na drzwiach.

  2. Do sal uczniowie wchodzą na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorujące pojedynczo według listy.

  3. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość ( np. legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

  4. Na sprawdzian uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

  a. na część pierwszą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz

  b. na część drugą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

  Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

  5. Przy wejściu uczniowie otrzymują kartki z numerem PESEL i trzyznakowym kodem.

  6. Przy wejściu uczniowie losują numerki i według nich zajmują miejsca przy stolikach losowanie – dla uczniów SP przed każdą częścią sprawdzianu

  7. Numerki w salach na ławkach umieszcza zespół nadzorujący podczas przygotowania sal egzaminacyjnych ( rosnąco od pierwszej ławki).

  8. Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00 (praca z pierwszym zestawem
  egzaminacyjnym w danym dniu) i o 11.45 (praca z drugim zestawem egzaminacyjnym). Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych i naklejek z kodami kreskowymi.

  9.Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma
  obowiązek:
  – zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości
  może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego
  – sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony
  i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłasza
  przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw,
  co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu
  – zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem
  w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na
  karcie odpowiedzi ( w przypadku uczniów korzystających z zestawów dostosowanych,
  czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego).
  9.Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy
  godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

  Sprawdzian część pierwsza – 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 120 minut

  Część druga – język angielski 45 minut w przypadku
  uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 70 minut

  Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie
  długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).
  10.Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.

  W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności: 

  - nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)

  - nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca

  - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

  - nie wypowiada uwag i komentarzy

  - nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych. .

   11.W przypadku 

  - stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia

  - wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia  z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

  - zakłócania przez ucznia  prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

   przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z danym arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część sprawdzianu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.

  12.Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i
  przebiega zgodnie z zasadami pracy z zestawem pierwszym.
  13.Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
  przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty
  odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji
  Egzaminacyjnej w Krakowie. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.
   

   

  Procedura oddawania rozwiązanych arkuszy egzaminacyjnych przez uczniów

  1. Zdający, który ukończył pracę przed terminem zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny

  2. Zdający składa swoją pracę na brzegu ławki i oczekuje na przyjście przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego wskazanego przez PZN, któremu zdaje pracę i po pozwoleniu wychodzi z sali.

  3. Po upływie przewidzianego czasu na pracę z zestawem egzaminacyjnym zdający składa swoją pracę, kartę odpowiedzi na brzeg ławki i oczekuje na przyjście przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego wskazanego przez PZN, któremu zdaje pracę i po pozwoleniu wychodzi z sali.

  4. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek ZN w obecności zdającego:
  – sprawdza zaznaczenie odpowiedzi na karcie odpowiedzi,
  – sprawdza kompletność materiałów,
  – odbiera materiały,
  – odnotowuje oddanie zestawów egzaminacyjnych na liście obecności,
  – zezwala zdającemu na opuszczenie sali ( nie zakłócając pracy innym zdającym).

  5.Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie , którzy przenoszą odpowiedzi na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

    6. Jeżeli uczeń  uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

  7. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 6., lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić odpowiednią część sprawdzianu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. Uczeń przystępuje do odpowiedniej części sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  8. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów  skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części sprawdzianu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń  przystępuje ponownie do odpowiedniej części sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

  9. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia , który przystąpił do sprawdzianu lub odpowiedniej jego części w terminie dodatkowym

  W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który przystąpił do sprawdzianu lub odpowiedniej jego części w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian lub odpowiednią część sprawdzianu tego ucznia . W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla tego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich części sprawdzianu wpisuje się „0%”.

  10. W sytuacjach, o których mowa w pkt 7–10, dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia lub słuchaczowi, któremu została unieważniona odpowiednia część sprawdzianu, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.

  5. Dwóch ostatnich uczniów z sali zostaje i uczestniczy w pakowaniu prac do bezpiecznych kopert. Składa podpis na protokole.

   

 • Lipnicka młodzież z palmami w Krakowie!

        W niedzielę 22 marca br. uczniowie Publicznego Gimnazjum pod opieką p. wicedyrektor Krystyny Gaży, p. Katarzyny Bazarnik, p. Urszuli Trojanowskiej oraz p. Iwony Imiołek udali się na Krakowski Rynek, aby tradycji stało się zadość i lipnickie palmy mogły "pokłonić się Mickiewiczowi". Jak co roku młodzieży towarzyszyli instruktorzy z Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej oraz kapela ludowa z Lipnicy Dolnej. Uczniowie przy akompaniamencie muzyków ludowych zachęcała mieszkańców Krakowa i turystów (w tym także zagranicznych - oczywiście w języku angielskim :) do przybycia na 57. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego do Lipnicy Murowanej. Uczniowie przekonywali, iż w tym dniu w Lipnicy po prostu należy być, bowiem kto raz przeżył Niedzielę Palmową w Lipnicy Murowanej, ten będzie wracał tu zawsze!

  PS. Zapraszamy w Niedzielę Palmową na szkolne stoiska, gdzie będzie można zakupić ręcznie wykonane przez uczniów i n-li Zespołu Szkół ozdoby świąteczne i palmy.

  Relacjonowała: mgr Iwona Imiołek

 • Powitanie Wiosny IV-VI SP

  w piątek 20.03.15 odbyły się obchody Dnia Wiosny przygotowane przez Samorząd Uczniowski PSP na czele z opiekunami p. Iwoną Imiołek i Barbarą Czesak, w których uczniowie rywalizowali o Puchar Wiosny. Jury w składzie: wicedyrektor Krystyna Gaża, p. Katarzyna Buda oraz p. Renata Pajor oceniało dokonania uczniów, w tym kolorowe stroje klasy (każda z klas przybyła w wybranym przez siebie kolorze), prezentacja Pani Eko-Wiosny, plakat podejmujący tematykę "Primavery" i ekologii.Oprócz tego uczniowie mieli możność wykazać się talentami wokalnymi w konkursie karaoke (dośpiewanie fragmentu wylosowanej piosenki). Na koniec odbyło się kilka dodatkowych zabaw.

  Wszyscy uczniowie stanęli na wysokości zadania i przygotowali przepiękne stroje wiosenne, Panie Eko-Wiosny wyglądały imponująco, a plakaty stanowiły dodatkową dekorację. W klasyfikacji drużynowej wygrała klasa IV b, drugie miejsce zdobyła klasa Va a trzecie Vb.

  Po skończonej imprezie wszyscy byli zgodni co do tego, że zabawa była świetna.

  Zapraszamy do naszego Albumu Fotograficznego , w którym znajdziecie obszerną fotorelację z tego wydarzenia.

  Relacjonowała: mgr  Iwona Imiołek

 • Warsztaty wiązania palm w Górnej

  11.03.15r w PSP w Lipnicy Górnej odbyły się warsztaty wiązania palm lipnickich oraz robienia kwiatów z bibuły. Zaproszony gość, pan Andrzej Leszczyński- wielokrotny laureat Konkursu Lipnickich Palm w Lipnicy Murowanej, opowiadał zebranym uczniom historię powstania konkursu. Następnie tłumaczył pierwszoklasistom krok po kroku, jak związać palmę oraz jakich materiałów użyć. Zwrócił też uwagę na to, czego nie powinna posiadać palma biorąca udział w konkursie. Po wykonaniu palmy, pierwszoklasiści  pod okiem swoich wychowawczyń wykonywali wiosenne kwiaty. Dzień był jednak pełen niespodzianek, ponieważ po warsztatach pan Andrzej Leszczyński opowiedział uczniom bajkę z dzieciństwa oraz przeczytał fragment swojej ulubionej książki. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego projektu dla uczniów klas pierwszych: „Cała Polska czyta dzieciom”. Nauczyciele, wychowawcy klas pierwszych oraz wychowawca świetlicy, dziękują panu Leszczyńskiemu za przeprowadzenie warsztatów.

  Nauczyciele PSP w Lipnicy Górnej                                                Fotorelacja z warsztatów w Albumie fotograficznym

 • 6 marca odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły Podstawowej Kazimierza Brodzińskiego. Dzień Patrona związany jest z dniem urodzin poety, który przyszedł na świat 8.03.1791 roku. Wśród wspomnień warto było wysłuchać fragmentów pamiętnika Kazimierza, które przypominał jeden z uczniów wcielający się w Jego rolę ( Szymon Chmura ). Nastrój tamtych chwil doskonale oddawała scenografia, nawiazująca do znanych wszystkim Kamieni Brodzińskiego oraz przydrożnej kapliczki Jezusa Frasobliwego. Jak co roku, również i tym razem uczestnicy i widzowie uroczystości mieli okazję odkryć nowe i wzruszające wątki z życia pisarza. Niech  za caly komentarz do życiowej drogi Kazimierza Brodzińskiego posłużą słowa, którymi Alina Witkowska zamknęła Jego biografię "Mieliśmy w literaturze wielkich Panów i bohaterów, tytanów i bluźnierców, a to jest chyba biedny polski święty, jak Chrystusik Boleściwy z wioskowej kapliczki pochylony pod niewymiernym cierpieniem swego narodu." Przemilczeć taki żywot to by było bluźnierstwo !

 • Lekcja otwarta - matematyka!

  Dziś, tj. 11.03.15r., od samego rana szóstoklasiści zmienili się w pasjonatów brył! Na pierwszej godzinie odbyła się bowiem lekcja otwarta z matematyki, której tematem było: Rozpoznawanie figur przestrzennych. Lekcję przygotowała pani Katarzyna Ligęza i wraz z klasą VIb zaprosiła rówieśników z klasy VIa z panią Dorotą Więcław. W trakcie zajęć uczniowie, po wcześniejszym zdefiniowaniu graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli, wyszukiwali wskazane modele i je segregowali. Pojawiły się tu elementy rywalizacji międzyklasowej, w której honoru klasy VIb obronił uczeń Rafał Kozdroń, pokonując Michała Krzyszkowskiego z klasy VIa. Walka była zacięta. Uczniowie obu klas poznali także bogate nazewnictwo graniastosłupów. Zaproszeni goście niemal bezbłędnie podawali nazwy brył rozróżniając proste od pochyłych, trójkątne, czworokątne, pięciokątne od sześciokątnych, nie wspominając o prostopadłościanach i sześcianach. Szło im znakomicie! Po wcześniejszym omówieniu budowy brył, „w locie ptaka” podawali ilość ścian, wierzchołków i krawędzi różnych graniastosłupów. Na koniec uczestnicy poznali różne sposoby rysowania rzutów graniastosłupów i nawet odbył się ranking metod kreślenia graniastosłupów czworokątnych. Zwyciężyła metoda, w której rysowanie przebiega w kolejności: przednia ściana, tylna ściana, krawędzie podstaw.

  Dziękujemy za zaangażowanie uczniom obu klas i zapraszamy na kolejne lekcje otwarte!

  Katarzyna Ligęza.

 • "Ferie w ruchu"

              Przez pierwsze dni ferii nasi gimnazjaliści mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w ramach programu  profilaktycznego „Ferie w ruchu”. Głównym celem zajęć było wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu, umożliwienie rozwoju zainteresowań sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia. Zajęciom sportowym towarzyszyły pogadanki na temat szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka. W okresie dojrzewania nasilają się skłonności do zachowań „ryzykownych” i dlatego bardzo ważną sprawą staje zapewnienie uczniom zajęć dodatkowych, wśród których jednymi z najbardziej atrakcyjnych dla młodzieży są zajęcia sportowo-rekreacyjne. 

    W sumie aż 38 uczniów z naszego gimnazjum wzięło czynny udział w wybranych przez siebie zajęciach sportowo-rekreacyjnych. W pierwszym dniu odbyły się treningi aerobiku i piłki siatkowej, w drugim został rozegrany turniej tenisa stołowego, w trzecim dniu, podobnie jak w  pierwszym, uczennice zadbały o swoja sprawność w rytmie muzyki, a ich koledzy rozegrali mecz piłki siatkowej. Dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Gminy wszyscy uczestnicy mieli zapewnioną wodę mineralna, słodycze. Na zakończenie programu  każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal.  

  Przeprowadziła i relacjonowała: Katarzyna Gromala                                               Relacja fotograficzna w Albumie

 • Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych!

   

  W zakładce Rekrutacja na rok 2015/16 publikujemy aktualne regulaminy rekrutacji do:

  Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej 

  i Publicznego Gimnazjum w Lipnicy Murowanej

  Znajdziemy tam również wzory podań i załączników.

 • Ostatki w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej!

  Styczeń to okres karnawału, czas radości, zabawy i przebierańców. To miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Jest to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci.

  I tak oto we czwartek 12 lutego 2015 roku, tuż przed feriami zimowymi odbyła się w naszej szkole długo oczekiwana zabawa karnawałowa przygotowana przez Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z opiekunem p. Iwoną Imiołek oraz Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum pod kierownictwem ks. Marka Kuczaka. Najpierw w trakcie trzech ostatnich godzin zajęć lekcyjnych bawili się uczniowie szkoły podstawowej, następnie w godzinach popołudniowych w rytm skocznej muzyki tańczyli uczniowie gimnazjum. Na uczestników czekało mnóstwo zabaw i konkursów w tym m.in. Wycieczka do zoo, Taniec z gwiazdami, Dmuchanie balonów, Przeprawa z karteczką. Ogłoszony został także konkurs na najlepiej bawiącą się klasę. Zwycięską okazała się klasa VIa, która w nagrodę otrzymała certyfikat nietykalności na wybrany przez siebie dzień. Poczęstunek oraz nagrody w konkursach zapewniła niezastąpiona Rada Rodziców. Całą zabawę rozkręcili nasi wspaniali DJ-e: Kamil Ćwik oraz Adam Wnęk.
  Radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają na następny karnawałowy bal, który już za rok!

  Relacjonowała: Iwona Imiołek

 • Czytanie w Górnej

  "Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę. Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy samotność, upiory i tym podobne. Czasem się zastanawiam, jak możecie znieść to wszystko wy, którzy nie czytacie."

  Arturo Pereza

   

  Od września uczniowie klas pierwszych biorą udział w projekcie „Cała Polska czyta dzieciom”. O tym, jak bardzo ważnym jest czytanie w rozwoju dziecka wiadomo nie od dziś. Chociaż obecnie wypierane jest przez telewizję czy komputer warto przypomnieć jego rolę w rozwoju człowieka.

  Czytanie wpływa na dziecko wszechstronnie, wypełnia wszystkie przestrzenie jego rozwoju: intelekt, emocje, rozwój społeczny, ale i wiele innych, niezdefiniowanych obszarów, bo każdy moment czytania i każdy tekst inaczej działa na dziecko. Czytanie stymuluje rozwój intelektualny, przyspiesza rozwój mowy, rozwija umiejętności komunikacyjne, rozbudowuje pamięć dziecka, pobudza do kreatywności, tworzenia rzeczywistości poprzez słowa i różne pomysły działań - dziecko samo kreuje swoje zabawy na podstawie tego, co czyta. Czytanie buduje zdolności przeżywania: dostrzegania, nazywania emocji i odczuwania ich, nawet tych najsilniejszych, w sposób bezpieczny. Przeżycia są „ukryte” w bohaterze bajki, historie i bohaterowie budują w dzieciach odwagę do wyrażania uczuć. Czytanie to czynność niespieszna – pozostawia pole i przestrzeń, by dziecko uczyło się procesu przemyśliwania i rozumienia spraw. Czytając nie tylko przyjmuje bodźce i reaguje na nie – może je przepracować, ocenić, ustosunkować się do nich.

        W wymienionym wyżej projekcie biorą udział zaproszeni goście, ale również zaplanowano wystawienie dowolnej bajki. Dlatego uczniowie klas pierwszych dn.12.02.2015r. wystąpili w przedstawieniu pt. „Czerwony kapturek”. Połączyli śpiew, muzykę i taniec w nawiązaniu do tradycji i zwyczajów jakim jest „chodzenie po cyganach”. Zaprezentowali się  śpiewając piosenki w języku angielskim, zagrali również wraz z wychowawczyniami na instrumentach muzycznych. Potem udali się na poczęstunek, przygotowany przez rodziców (pączusie oraz chruścik, zgodnie z tradycją ponieważ był to tłusty czwartek). Uczniów oglądali zaproszeni goście:

  • Pan wójt Tomasz Gromala
  • Pani dyrektor Danuta Szot
  • Pani Kierownik Zespołu Szkół i Przedszkoli Anna Cempura
  • Siostra Renata Kolada
  • Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Żołna
  • Pani Kazimiera Pałka
  • Rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadkowie

  Koordynatorzy projektu dziękują wszystkim za tak liczne przybycie i obiecują, że projekt będzie nadal kontynuowany do czerwca 2015r.

  Halina Buradak

  Jolanta Gos

  Ewa Stachowicz

  Urszula Trojanowska

     W Albumie fotograficznym zamieszczamy obszerną relację zdjęciową z tego wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia!       

 • Dyżury nauczycieli

  Przypominamy, że godziny konsultacji nauczycieli Zespołu Szkół zamieszczone są w zakładce w lewym menu: Kontakty z nauczycielami. Serdecznie zapraszamy!

 • RAZEM TWORZYMY LEPSZY INTERNET
  09.02.2015

  10 lutego 2015 roku będziemy już po raz 11 obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. 

  Hasło tegorocznych obchodów „Razem tworzymy lepszy Internet” będzie zwracało uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Będziemy również zwracali uwagę na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania - w edukcji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki.

  Działania mające promować właściwe korzystanie z witryn i portali społecznościowych, będziemy propagować wśród uczniów przez cały marzec!

  http://saferinternet.pl/pl/

 • Wędrówka z podróżnikiem do Ziemi Świętej

  6 lutego już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem grupy „Trzask” panem Ryszardem Stabachem odbywając fascynującą podróż do Izraela i Palestyny.

  Ta nie do przecenienia lekcja geografii, przyrody i historii wprowadziła nas zarówno w świat trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, jak również w świat krwawych wojen, terroru i konfliktów.

  Prezentacja połączona z pokazem zdjęć zaprowadziła nas min. do Betlejem, Góry Oliwnej, Bazyliki Grobu Pańskiego, pod Ścianę Płaczu, do Hajfy, Kopuły na Skale i wielu innych ciekawych miejsc. Opowieści sprawiły, że poczuliśmy wyporność Morza Martwego, żar Pustyni Negev, a nurkując w Morzu Czerwonym podziwialiśmy niesamowitą rafę koralową.

  Spotkanie z podróżnikiem dało pełny obraz bogatej kulturowo, geograficznie, i historycznie Ziemi Świętej. Nakreśliło również sprawę konfliktu izraelsko-arabskiego i jego wymiar etniczny, religijny i terytorialny. Wzbudziło chęć podróży do jakże ważnego ale i niebezpiecznego miejsca. Prelekcja i praktyczne wskazówki pana Podróżnika będą dla nas doskonałym przygotowaniem intelektualno-mentalnym do obrania właśnie tego kierunku wyprawy.

  Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie!

   

 • Masterchef w naszej szkole!!

  Czy wiedzieliście, że w naszej szkole mamy świetnych kucharzy?  Klasa II a Gimnazjum w ramach projektu „Cudze chwalcie, swoje kochajcie” na zajęciach piekła przepyszne  angielskie ciasteczka SCONES, które zostały podane z angielską herbatą, jak u samej Królowej Elżbiety II.

  Więcej o naszych kulinarnych podbojach oraz przepis na tradycyjne scones’y w naszej zakładce: Projekty i przedsięwzięcia/ English Teaching.

  ZAPRASZAMY I ŻYCZY SMACZNEGO.

 • Spotkanie z rodzicami

  Przypominamy o spotkaniach rodziców z wychowawcami klas:

  04.02.15 tj środa, godz. 16.00 Szkoła Podstawowa Filia w Lipnicy Górnej (klasy I-III nauczania początkowego)

  05.02.15 tj czwartek, godz. 16.30 Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) oraz Gimnazjum (klasy I-III) w Lipnicy Murowanej.

  Będzie to okazja do zapoznania się z wynikami klasyfikacji śródrocznej, wynikami próbnego Sprawdzianu w klasie szóstej, Wynikami próbnego Egzaminu gimnazjalego a także bieżącymi sprawami życia klasy i szkoły.

  Serdecznie zapraszamy!!!

   

 • Nowy plan lekcji!

  Od najbliższego poniedziałku tj; 02.02.2015r obowiązuje nowy plan lekcji. Znajdziecie go w zakładce PLAN LEKCJI

 • Aktualizacja danych
  30.01.2015 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Dzień Babci i Dziadka w Górnej!

  Dnia 21.01. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Górnej odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka. Solenizanci przybyli bardzo tłumnie na swoje święto, toteż przyjmowano ich na dwie tury. Gościnę zapewniła Rada Rodziców szkoły a dzieci- wnuczęta zaprezentowały piękne programy artystyczne, w tym specjalnie na to święto przygotowany program z piosenkami, tańcami i wierszykami. Warto dodać, że wystąpiły dzieci z wszystkich klas przygotowane wzorowo przez wszystkich wychowawców. Wręczono też ukochanym seniorom serduszka- symbole miłości i przywiązania. Pani dyrektor Danuta Szot życzyła Babciom i Dziadkom wszelkiej pomyślności a Pan wójt tego, by wnuczęta pamiętały zawsze o swoich „starszych rodzicach”, bez których nie sposób wyobrazić sobie życia każdej polskiej rodziny. Na koniec wnuczęta poprowadziły solenizantów na krótką wycieczkę po swoich klasach, które dzięki współpracy dyrekcji, organu prowadzącego, rodziców i nauczycieli wyglądają coraz nowocześniej i piękniej.  

  Zapraszamy do Albumu fotograficznego naszej strony na foto-relację z tego ciekawego wydarzenia.

strona: